sober

Ordenación e mellora da praza da casa do concello de Sober


equipo
Rocío Casasempere
Iago Valverde
Javier Vila
Santos Vila

cliente
Concello de Sober. Lugo

estado
Construido


memoria
Entre o concurso e a execución da obra houbo que facer un pequenos cambios. O proxecto do concurso tiña un orzamento que finalmente non se obtivo. Tívose que adaptar a execución ao dispoñible a aos prazos asignados. Iso supuxo facer pequenos cambio na execución sen renunciar á idea orixinal.
O resultado é un lugar de reunión que permite múltiples usos sen que a arquitectura impoña nada. A praza é un lugar flexible onde poder facer actividades en liberdade. Pensouse como o que é, o soporte das actividades das e dos cidadáns de Sober.